REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH ORAZ ON-LINE

Właściciel platformy drrzanyacademy.pl

Michał Rżany Fizjoterapia

Regon: 361080798

NIP: 6342837282

Siedziba ul. Rynek 17a, 43 -180 Orzesze zwany dalej Organizatorem Szkoleń/Administratorem

Kontakt z Organizatorem Szkoleń
 • mailowo: kontakt@drrzanyacademy.pl
 • listownie – adres miejscowy: ul. Rynek 17a, 43 -180 Orzesze
 • postanowienia ogólne
 • regulamin określa zasady korzystania z platformy szkoleniowej; w szczególności warunki zapisywania się na wybrane szkolenia udostępnione na platformie drrzanyacademy.pl
 • W celu korzystania z platformy Użytkownicy muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej .
 • dołączenie do wybranego kursu odbywa się po zakończeniu procesu zakupowego z wykorzystaniem platformy sklepu online w przypadku szkoleń płatnych.Oba procesy wymagają rejestracji Użytkownika na platformie.
 • wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego i/lub formularza zakupowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne Dz.U nr 133 poz.833.
 • organizator Szkoleń przetwarza następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • adres email
  • nr telefonu
  • dane firmy na którą wystawiana jest faktura
 1. Użytkownik platformy ma prawo do wglądu w bazę swoich danych osobowych jak również żądać usunięcia jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tej prośby w formie mailowej na adres: kontakt@drrzanyacademy.pl
 2. Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z istotnych przyczyn prawnych lub technicznych. Informacja o zmianie treści regulaminu, po wskazaniu powodu zostanie wyświetlona na stronie, a Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się i akceptacji zmian w Regulaminie jeśli zamierza korzystać z Serwisu
 3. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest: Michał Rżany Fizjoterapia Regon: 361080798 NIP: 6342837282 Siedziba ul. Rynek 17a, 43 -180 Orzesz
 • Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
 • Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 • W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Administratora w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: kontakt@drrzanyacademy.pl
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiastkonsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.

REGULAMIN SPRZEDAŻY I ZAMAWIANIA SZKOLEŃ ON - LINE

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług szkoleniowych online w ramach oferty dostępnej na drrzanyacademy.pl

IV. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie: Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych online. Organizator szkoleń/ Administrator – właściciel i administrator domeny drrzanyacademy.pl

Michał Rżany Fizjoterapia
Regon: 361080798
NIP: 6342837282
Siedziba ul. Rynek 17a, 43 -180 Orzesze
Kontakt: kontakt@drrzanyacademy.pl
Serwis – strona www znajdująca się pod adresem drrzanyacademy.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu) umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych kursów i szkoleń. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu. Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę w serwisie drrzanyacademy.pl Usługa – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę odpłatne szkolenia online, których zakup dostępny jest w serwisie drrzanyacademy.pl dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Michał Rżany Fizjoterapia z Usługobiorcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
V. ZASADY OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Administratora za pośrednictwem Platformy.
 2. Każda osoba składająca Zamówienie na Platformie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
 3. Poprzez złożenie zamówienie na Platformie Usługobiorca potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Platformy poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Administratorem oraz Usługobiorcą
 5. Platforma umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (e-usługa).
 6. Wszystkie ceny opublikowane w ramach Usług na drrzanyacademy.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 7. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek wewnętrzny i osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jedynie we wskazanym zakresie.
 8. Cytowanie i publikowanie treści lub materiałów znajdujących się na Platformie może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.
VI. ZAWARCIE UMOWY ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Usług poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Kup teraz” na stronie drrzanyacademy.pl
 2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin”.
 3. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności PayU. Po otrzymaniu płatności Administrator zobowiązuje się dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail specjalnie dedykowany link, umożliwiający dostęp do Usługi w formie video na urządzenia typu komputer, laptop, tablet, smartfon lub dołączenie do wydarzenia on-line (webinaru) drrzanyacademy.pl w wyznaczonym w zamówieniu terminie.
VII. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU
 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 2. Usługobiorcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Usługobiorców, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.
VII. REKLAMACJE
 1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@drrzanyacademy.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
 2. Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.
IX. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SZKOLENIA ONLINE
 1. Usługobiorcy w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Usługobiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Administratorem i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy: Michał Rżany Fizjoterapia Siedziba ul. Rynek 17a, 43 -180 Orzesze Kontakt: kontakt@drrzanyacademy.pl
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę jest wyłączone w przypadku:
  • Nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  • Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
  • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru – wyjątek stanowią dodatkowe koszty, wynikające z wybranego przez sposobu dostarczenia przesyłki – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 5. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest on odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Administratora o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Usługobiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku zwrotu uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru bądź też braku jego zwrotu w ogóle, Administrator odpowiednio pomniejsza lub nie dokonuje zwrotu płatności na rzecz Usługobiorcy.
 10. Usługobiorca ma obowiązek zabezpieczyć zwracany towar, tak aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.
 11. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Usługobiorca, chyba że strony wspólnie ustalą inną możliwość.
 12. Administrator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH

X. ODWOŁANIE SZKOLENIA, ZMIANA ORGANIZACJI
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia z dowolnej przyczyny nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed terminem Szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów związanych ze Szkoleniem w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia w zakresie:
  • miejsca Szkolenia (zmiana w obrębie tego samego miasta)
  • godziny rozpoczęcia lub zakończenia Szkolenia,
  • prowadzącego Szkolenie (zmiana na prowadzącego o równych lub wyższych kwalifikacjach). W przypadku nagłej choroby prowadzącego, jeżeli przewidziane było w programie prowadzenie szkolenia przez dwóch instruktorów dopuszcza się możliwość prowadzenia szkolenia przez jednego instruktora.
 3. Dokonanie zmiany we wskazanym wyżej zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Dokonanie ww. zmian nie uprawnia Użytkownika do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części wynagrodzenia.
 4. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Organizator powiadomi Użytkownika, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w Formularzu Zgłoszenia lub zakomunikowany Użytkownikowi w inny sposób lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszenia lub zakomunikowany Użytkownikowi w inny sposób
 5. W razie odwołania lub zmiany terminu Szkolenia, ani Użytkownikowi ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot wynagrodzenia w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Użytkownika Organizatorowi przed dniem odwołania Szkolenia.
 6. Organizator może odwołać lub zakończyć Szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia w chwili zawarcia lub wykonywania Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne, choroba prowadzącego. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 5 powyżej.
 7. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot kosztów, które Zamawiający zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Użytkownik niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienia, zwrot kosztów lub nakładów.
 8. Niestawienie się Uczestnika na Szkolenie, bez względu na okoliczności niestawienia się, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnego kosztu szkolenia należnego Organizatorowi.
XI. UCZESTNIK
 1. W trakcie Szkolenia każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Szkolenie lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza porządek, regulamin obiektu, w którym Szkolenie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie lub przeprowadzenie Szkolenia. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia oraz opłaty rekrutacyjnej.
 2. Każdy uczestnik odpowiada samodzielnie za swój stan zdrowia podczas szkolenia. Jest zobowiązany poinformować organizatorów, a także prowadzących szkolenie o złym jego stanie lub o niedyspozycji spowodowanej np. ciążą.
 3. Uczestnik szkolenia zgadza się, aby zajęcia praktyczne oraz instruktarz mogły być przeprowadzone na nim samym, podczas ćwiczeń w parach.
 4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach na własną odpowiedzialność.
 5. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet i naprawienia z tego tytułu powstałej szkody.
 6. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi i Uczestnikowi materiałów szkoleniowych.
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie Szkolenia w tym bez swojej winy.
 8. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie Szkolenia.
 9. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że imię i nazwisko podane w Formularzu Zgłoszenia będzie widniało na przygotowanym przez Organizatora certyfikacie lub zaświadczeniu.
 10. W przypadku Szkoleń adresowanych do osób legitymujących się odpowiednim poziomem kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Uczestnika. W przypadku niespełnienia wymaganych w danych okolicznościach wymogów przez Uczestnika Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do Szkolenia. Zamawiający dokonując zgłoszenia na dane Szkolenie jednocześnie oświadcza, że Uczestnik jest podmiotem, któremu Szkolenie jest dedykowane (informacja ta znajduje się w opisie danego szkolenia). W przypadku zarezerwowania Szkolenia przez osobę nie posiadającą wymaganych kwalifikacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
XII. KOSZT SZKOLENIA
 1. Koszt szkolenia to kwota należna Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Szkoleniu.
 2. Organizatorowi przysługuje od Zamawiającego zapłata za szkolenie w kwocie określonej przez Organizatora na platformie szkoleniowej. Ceny podane przez Organizatora w Serwisie są cenami brutto.
 3. Koszt szkolenia obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej oraz wynagrodzenie za materiały szkoleniowe oraz przygotowanie indywidualnych zaświadczeń lub certyfikatów.
 4. O ile Organizator nie postanowi inaczej wynagrodzenie za Szkolenie powinno być uiszczone najpóźniej na 30 dni przed dniem Szkolenia. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora w przypadku Szkoleń Własnych albo Organizatora i Współorganizatora w przypadku Szkoleń Współorganizowanych.
 5. W przypadku Umów zawieranych na mniej niż 30 dni przed dniem Szkolenia wynagrodzenie należne Organizatorowi albo Organizatorowi i Współorganizatorowi powinno zostać uregulowane zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora przy składaniu Zgłoszenia.
 6. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszenia Zamawiający otrzyma od Organizatora informację o sposobie i terminie płatności. W przypadku wybranych Szkoleń Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia niezwłocznie po dokonaniu Zgłoszenia.
 7. Brak terminowej wpłaty opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 6 powyżej skutkować będzie automatycznym usunięciem Zgłoszenia Zamawiającego.
 8. W przypadku Szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona decydować będzie kolejność wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 9. Płatność na rzecz Organizatora może zostać dokonana:
  • za pomocą płatności PayU
  • za pomocą płatności PayU przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 27 1090 2750 0000 0001 1595 2606 SANTANDER BANK MICHAŁ RŻANY
 10. W przypadku formy płatności, o której mowa w pkt. 9 b), aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia lub imię i nazwisko oraz nazwę kursu.
 11. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za zamówienie.
 12. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu w zakresie zmiany danych do faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt z Organizatorem, tak aby możliwe było wprowadzenie zgłaszanych zmian.
 13. Płatność na rzecz Współorganizatora Zamawiający zobowiązany jest wnieść zgodnie z informacją otrzymaną od Organizatora w odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie.
 14. Organizator ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora listownie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@drrzanyszkolenia.pl
 16. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
XIII. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SZKOLENIA STACJONARNEGO:
 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 30 dni  przed terminem szkolenia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby odstąpić od umowy należy poinformować nas o swojej decyzji (wzór w załączniku) za pomocą oświadczenia wysłanego pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną.
 3. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli stawili się Państwo na kurs, wzięli w nim udział lub mieli Państwo możliwość wzięcia w nim udziału. W przypadku niestawienia się na kurs (i nie odstąpienia od niniejszej umowy 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu w formie pisemnej rezygnacji należy uiścić całą kwotę za szkolenie. Jeżeli płatność została już uregulowana, ale pismo odstąpienia od umowy wpłynęło do nas po upływie 30 dni przed rozpoczęciem kursu płatność nie zostanie zwrócona.
 4. W przypadku choroby – udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim/ kwarantanną nałożoną przez SANEPID itp, a tym samym upływu możliwości rezygnacji ze szkolenia (30 dni przed) prosimy o niezwłoczną informację. W pierwszej kolejności zostaną Państwo zapisani na kolejną edycję szkolenia, a środki zostaną przeksięgowane na ten cel. W przypadku niedogodności co do terminu kolejnej edycji zwracamy na Państwa konto 70% całkowitej kwoty szkolenia. 30% przeznaczamy na czynności organizacyjne szkolenia, skrypty, rezerwacje sali itp.
 5. W przypadku kursów wielomodułowych, certyfikat wystawiany jest po odbyciu wszystkich modułów.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną Państwu zwrócone wszystkie otrzymana od Państwa płatności w terminie do 14 dni roboczych od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany taką samą formą, jaką została dokonana płatność. Na Państwa prośbę forma zwrotu płatności może zostać zmieniona.
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚĆ
 1. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.).
 2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli dane osobowe podane przez Usługobiorcę są nieprawdziwe czy niepełne.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek danych osobowych innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 5. Administrator zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pozostałymi przepisami prawa polskiego.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez Operatora w celach informacyjnych i promocyjnych za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu, w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
 7. Administrator zobowiązuje się nie ujawniać ich danych osobowych osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Wyjątek od powyższego paragrafu stanowi ujawnienie wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
 8. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki te mają za zadanie identyfikację Użytkownika. Pliki te wysyłane są na dysk komputera Użytkownika i są tam zapisywane.
 9. Pliki typu cookies umożliwiają rozpoznanie Użytkownika, utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowania wyglądu Serwisu oraz w innych celach marketingowych.
 10. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od 01.03.2022 roku.